Ga naar hoofdinhoud

Privacy

Wilco BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Uiteraard doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wilco BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Concreet:

 • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wilco BV zal uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens zijn maximaal gewaarborgd;
 • Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen deze respecteren.

Hoe komen wij aan uw gegevens? Bedenk dat in de huidige maatschappij ontzettend veel van ons allen bekend is, op verschillende wijzen delen wij onze gegevens, meestal bewust maar soms ook onbewust.  Drukkerij Wilco BV verkrijgt uw gegevens middels;

 • onze websites / contactformulier / applicaties zoals ons aanleverportal / gekoppelde systemen;
 • oplossingen op (onderdelen) van onze website e.d.;
 • De genoemde websites kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u (door middel van bezoek, contactformulier of registratie) gebruik maakt van de diensten die worden geboden en gegevens achterlaat (uw ip adres en bezoekgedrag);
 • Let op het onbewust achterlaten van uw digitale footstep gebeurt ook regelmatig door bezoek aan andere sites/apps, die via een link op onze website(s) bereikbaar zijn.

Welke cookies gebruiken wij? Op onze website maken wij gebruik van:

 • Functionele Cookies
 • Analytische Cookies

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen, de werking van de website te verbeteren en meer gerichte relevante algemene informatie aan bezoekers aan te bieden. Daarnaast lopen diverse campagnes (social media) via een link naar onze websites (campagnes en vacatures).

De meeste browsers (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies in deze website dan niet correct functioneren denk daarbij aan aanlevering, directe hyperlinks (contact, mail telefoon e.d.).

Als Wilco BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Wilco BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Administratieve doeleinden; – Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht ter realisatie van (geïndividualiseerd) drukwerk en/of bezorging op adres;
 • Het doorvoeren van verbeteringen in de processen van onze organisatie;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wilco BV de volgende persoonsgegevens van u vragen dan wel beheren;

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Titels
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • LinkedIn account
 • Facebook account
 • Twitter account
 • Naam van uw organisatie / werkgever
 • Financiële gegevens van de opdrachtverstrekker
 • Inloggegevens (alleen gebruikersnaam dus geen wachtwoord) indien u onze online applicaties gebruikt.

Wanneer wij een opdracht van onze klanten ontvangen, zijn we de Verwerker van persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen variabel zijn en aangezien wij niet Verantwoordelijk zijn, zijn deze ook voor ons niet op voorhand te voorspellen. Deze gegevens behandelen wij zoals door ons opgedragen door onze klant in een verwerkersovereenkomst. Indien u vragen heeft over dit soort gegevens, kunt zich het beste wenden tot de originele partij die uw gegevens vergaard heeft (de Verantwoordelijke).

De persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers waar wij Verantwoordelijk voor zijn, worden door Wilco BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna totdat u ons tot verwijdering verzoekt in ons relatiebeheersysteem en in de financiële administratie (voor minimaal 7 jaar).

Wij willen er op wijzen dat indien uw e-mail adres wellicht informatie kan bevatten over uw politieke voorkeur, geloofsovertuiging of een ander bijzonder kenmerk deze vanzelfsprekend worden meegenomen. Wij zullen hier geen gebruik van maken.

Persoonsgegevens van prospect, sales of marketing contacten en/of geïnteresseerde worden door Wilco BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Het doorvoeren van verbeteringen in de strategie of processen van onze organisatie;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, akkoord met onze cookie policy op onze website en het contactformulier en de mogelijkheden tot registratie in onze webapplicaties, en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wilco BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Titels
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • LinkedIn account
 • Facebook account
 • Twitter account
 • Naam van uw organisatie / werkgever
 • Financiële gegevens van de opdrachtverstrekker

Uw persoonsgegevens worden door Wilco BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. In de praktijk is dit totdat u ons tot verwijdering verzoekt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de hosting en het beheer van onze online-, web- of cloudoplossingen;
 • Technische ondersteuning bij de gegevensverwerking van onze inhouse ICT-toepassingen;
 • Analyse van het gedrag van bezoekers (Google Analytics)
 • (Sub)verwerkers voor de realisatie van opdrachten t.b.v. (geïndividualiseerd) drukwerk en/of bezorging;
 • Salarisadministratie;
 • Organisaties ten behoeve van verzuim en re-integratie;
 • Verzekeraars;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie / onze accountant;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER (Europese Economische Ruimte), tenzij een gelijkwaardig beschermingsniveau mogelijk is, zoals bijvoorbeeld het Privacy Shield.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar). Uitzondering is eventueel stage periodes en/of vakantiewerk maar enkel mits daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wilco BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Wilco BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Zo passen wij https en ftp(s) toe bij onze website(s) en webapplicatie(s);SSL certificering
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contact

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Privacy

Wilco BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Uiteraard doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wilco BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Concreet:

 • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wilco BV zal uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens zijn maximaal gewaarborgd;
 • Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen deze respecteren.

Hoe komen wij aan uw gegevens? Bedenk dat in de huidige maatschappij ontzettend veel van ons allen bekend is, op verschillende wijzen delen wij onze gegevens, meestal bewust maar soms ook onbewust.  Drukkerij Wilco BV verkrijgt uw gegevens middels;

 • onze websites / contactformulier / applicaties zoals ons aanleverportal / gekoppelde systemen;
 • oplossingen op (onderdelen) van onze website e.d.;
 • De genoemde websites kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u (door middel van bezoek, contactformulier of registratie) gebruik maakt van de diensten die worden geboden en gegevens achterlaat (uw ip adres en bezoekgedrag);
 • Let op het onbewust achterlaten van uw digitale footstep gebeurt ook regelmatig door bezoek aan andere sites/apps, die via een link op onze website(s) bereikbaar zijn.

Welke cookies gebruiken wij? Op onze website maken wij gebruik van:

 • Functionele Cookies
 • Analytische Cookies

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen, de werking van de website te verbeteren en meer gerichte relevante algemene informatie aan bezoekers aan te bieden. Daarnaast lopen diverse campagnes (social media) via een link naar onze websites (campagnes en vacatures).

De meeste browsers (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies in deze website dan niet correct functioneren denk daarbij aan aanlevering, directe hyperlinks (contact, mail telefoon e.d.).

Als Wilco BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Wilco BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Administratieve doeleinden; – Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht ter realisatie van (geïndividualiseerd) drukwerk en/of bezorging op adres;
 • Het doorvoeren van verbeteringen in de processen van onze organisatie;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wilco BV de volgende persoonsgegevens van u vragen dan wel beheren;

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Titels
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • LinkedIn account
 • Facebook account
 • Twitter account
 • Naam van uw organisatie / werkgever
 • Financiële gegevens van de opdrachtverstrekker
 • Inloggegevens (alleen gebruikersnaam dus geen wachtwoord) indien u onze online applicaties gebruikt.

Wanneer wij een opdracht van onze klanten ontvangen, zijn we de Verwerker van persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen variabel zijn en aangezien wij niet Verantwoordelijk zijn, zijn deze ook voor ons niet op voorhand te voorspellen. Deze gegevens behandelen wij zoals door ons opgedragen door onze klant in een verwerkersovereenkomst. Indien u vragen heeft over dit soort gegevens, kunt zich het beste wenden tot de originele partij die uw gegevens vergaard heeft (de Verantwoordelijke).

De persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers waar wij Verantwoordelijk voor zijn, worden door Wilco BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna totdat u ons tot verwijdering verzoekt in ons relatiebeheersysteem en in de financiële administratie (voor minimaal 7 jaar).

Wij willen er op wijzen dat indien uw e-mail adres wellicht informatie kan bevatten over uw politieke voorkeur, geloofsovertuiging of een ander bijzonder kenmerk deze vanzelfsprekend worden meegenomen. Wij zullen hier geen gebruik van maken.

Persoonsgegevens van prospect, sales of marketing contacten en/of geïnteresseerde worden door Wilco BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Het doorvoeren van verbeteringen in de strategie of processen van onze organisatie;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, akkoord met onze cookie policy op onze website en het contactformulier en de mogelijkheden tot registratie in onze webapplicaties, en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wilco BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Titels
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • LinkedIn account
 • Facebook account
 • Twitter account
 • Naam van uw organisatie / werkgever
 • Financiële gegevens van de opdrachtverstrekker

Uw persoonsgegevens worden door Wilco BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. In de praktijk is dit totdat u ons tot verwijdering verzoekt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de hosting en het beheer van onze online-, web- of cloudoplossingen;
 • Technische ondersteuning bij de gegevensverwerking van onze inhouse ICT-toepassingen;
 • Analyse van het gedrag van bezoekers (Google Analytics)
 • (Sub)verwerkers voor de realisatie van opdrachten t.b.v. (geïndividualiseerd) drukwerk en/of bezorging;
 • Salarisadministratie;
 • Organisaties ten behoeve van verzuim en re-integratie;
 • Verzekeraars;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie / onze accountant;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER (Europese Economische Ruimte), tenzij een gelijkwaardig beschermingsniveau mogelijk is, zoals bijvoorbeeld het Privacy Shield.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar). Uitzondering is eventueel stage periodes en/of vakantiewerk maar enkel mits daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wilco BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Wilco BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Zo passen wij https en ftp(s) toe bij onze website(s) en webapplicatie(s);SSL certificering
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contact

Back To Top